Firma Palet Serwis Marek Macionga
gwarantuje, iż produkt oznaczony w niniejszych warunkach gwarancyjnych, jest nowy, wolny od jakichkolwiek wad fizycznych, wykonany z najwyższej jakości materiału.

Gwarancja przysługuje przez okres 24 kolejnych miesięcy, och chwili wydania produktu kupującemu. Gwarancja jest ważna wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Uprawnienia wynikające z gwarancji przysługują kupującemu wyłącznie z dokumentem zakupu.

Uprawnienia Klienta

Klient ma prawo w ramach gwarancji do:

 1. Naprawy sprzętu,
 2. Wymiany na nowy, wolny od wad, gdy:
  • W okresie gwarancji Autoryzowany Serwis dokona istotnych czterech napraw, a produkt będzie nadal wykazywał wady, które uniemożliwiają jego użycie zgodne z przeznaczeniem.
  • Autoryzowany Serwis stwierdzi, że usunięcie wady jest niemożliwe.

Warunki gwarancji

Gwarancja przysługuje pod warunkiem dostarczenia wadliwego produktu, do Punktu Sprzedaży wraz z dokumentem zakupu.

Usterki produktu ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane niezwłocznie w ciągu 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu do Punktu Sprzedaży. Nie dotyczy to usterek wymienionych poniżej.

Ograniczenia gwarancji

Gwarancją nie objęte są:

 1. mechaniczne uszkodzenia lub zniszczenia produktów i wywołane nimi wady;
 2. uszkodzenia lub zniszczenia produktu powstałe w rezultacie niewłaściwej eksploatacji, postępowania niezgodnego z zaleceniami normalnego użycia lub niezgodnie z instrukcją;
 3. uszkodzenia powstałe na skutek niewłaściwego transportu lub opakowania produktu przesyłanego do punktu sprzedaży;
 4. uszkodzenia powstałe na skutek nietypowego fizycznego oddziaływania, zamoknięcia, wilgoci lub przegrzania albo warunków środowiskowych, korozji, utlenienia, wycieków żywicznych, pioruna, pożaru lub innej siły wyższej powodującej zniszczenie lub uszkodzenie produktu;
 5. uszkodzenia powstałe na skutek wojny, niepokojów społecznych, zjawisk atmosferycznych czy klęsk żywiołowych;
 6. uszkodzenia dokonanego przez ingerencję osób nieuprawnionych do naprawiania lub rozbierania produktu;
 7. normalne zużycie materiału na skutek eksploatacji, na przykład: blaknięcie farby, powierzchnia podłogi, drewniana podstawa, wkręty.

Nasycenie koloru Modułów Tarasowych jest zmienne i zależy od wilgotności drewna w tym od warunków atmosferycznych. Jest to naturalne zjawisko i nie stanowi wady produktu.

Autoryzowany Serwis, sprzedawca oraz Palet Serwis Marek Macionga nie będą ponosiły odpowiedzialności, jeżeli warunki gwarancji nie będą mogły być spełnione na skutek ograniczeń importowych/eksportowych lub nieprzewidzianych okoliczności uniemożliwiających wykonanie napraw lub wymiany.

Informacje końcowe

Gwarancję zapewnia firma Palet Serwis Marek Macionga, z siedzibą w Białej.

Gwarancja na sprzedawany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z tytułu niezgodności towaru z umową.